Rapport: så tillämpar Stockholms kommuner enprocentsregeln för offentlig konst

Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län släpper rapporten ”Enprocentsregeln i Stockholms kommuner” i samband med föreningens årsmöte den 22/2 2021.

Enprocentsregeln är en princip för att finansiera offentlig konst i samband med ny- om- och tillbyggnation som har använts länge i olika omfattning av staten, regioner och kommuner. Men bara hälften av kommunerna i landet tillämpar enprocentsregeln helt eller delvis enligt Konstnärernas Riksorganisations undersökning Årets konstkommuner, som var en riksomfattande granskning av kommunernas konstpolitik, som Konstnärernas Riksorganisation genomförde 2017 och som baserades på en enkät som gick ut till alla kommuner.

I Stockholms län svarade bara 17 av 26 kommuner på enkäten. För att komplettera de uppgifterna inledde Konstnärernas Riksorganisations lokalförening i Stockholms län 2019 ett arbete med att samla in uppgifter från de kommuner som inte svarade på enkäten för att få ett mer fullständigt underlag som kan användas i organisationens politiska arbete.

Rapporten kan laddas ned som en PDF här

I denna rapport tittar vi närmre på hur enprocentsregeln tillämpas av de 26 kommunerna i Stockholms län. Mycket av informationen är hämtad från kommunernas hemsidor, kommunala handlingar och styrdokument. Vi har även intervjuat politiker och tjänstepersoner när vi behövt kompletterande information, och vi har läst och gjort jämförelser med andra undersökningar om enprocentsregeln från det senaste decenniet.

Vi har försökt få en översiktlig bild av hur kommunerna jobbar med offentlig konst: om den beställer gestaltningsuppdrag, vad som står i styrdokument, vilka principer som styr hur den offentliga konsten finansieras och inte minst om, och hur kommunerna tillämpar enprocentsregeln. Utifrån resultatet har vi gjort en sammanvägd bedömning av kommunernas tillämpning av enprocentsregeln, och rankat tillämpningen på ett sätt som vi bedömer är jämförbart med enkätsvaren i 2017 års undersökning. I rapporten beskriver vi också kortfattat vad vi har hittat om enprocentsregelns användande för var och en av de 26 kommunerna i Stockholms län.

Undersökningen har gjorts av Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län 2019-2020 med projektmedel från Konstnärernas Riksorganisation.

Läs mer på:
https://www.facebook.com/Enprocentsthlm

Kontakt
E-post: stockholm@kro.se
Telefon: Jon Brunberg (rapportförfattare), 070-314 36 92

Rapporten kan laddas ned som en PDF här