Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) företräder 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.

Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län är en regional avdelning inom KRO som arbetar med lokala konstpolitiska frågor. Över tusen medlemmar i KRO som är boende i Stockholms län räknas automatiskt också som våra medlemmar. Vi är därmed den största lokalföreningen i landet.

Styrelsen arbetar med stöd från det centrala kansliet, samarbetar med riksorganisationen när det gäller remisser och påverkanskampanjer och har kontakt med andra lokalföreningar runtom i landet och engagerade medlemmar i länet.

På den här sajten berättar vi om den regionala föreningens arbete och lyfter lokala frågor. Om du vill läsa mer om den nationella organisationen går du till KRO.SE.

Konstnärernas Riksorganisations Stockholms läns styrelse 2021-22 och 2022-23. Fr. v. Lena Oja, Anna Kinbom (invald 2022), Sofia Björman, Gun Lindblad, Paula Urbano, Rut Malin Barklund (avgår 2022), Louise Stiernström. Ej på bild: Jens Evaldsson.

Styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län består 2022-2023 av fem ordinarie medlemmar och en ersättare.

Styrelsen 2022-2023

Ordinarie ledamöter:
Louise Stiernström, ordförande
Gun Lindblad
Sofia Björkman
Lena Oja
Paula Urbano
Ersättare:
Jens Evaldsson
Anna Kinbom (nyinval)

Övriga förtroendevalda:
Revisorer:
Johan Wingestad, ordinarie
Camilla Skostrup, suppleant, (nyinval)
Valberedning:
Jon Brunberg, sammankallande,
Annika Daevel (nyinval)