Föreningen är vilande under verksamhetsåret 2023-2024

Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE KRO STOCKHOLMS LÄN

MÅNDAG 15 april klockan 18:00-19:30 

PLATS:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/83199226182?pwd=CZ8b0HE8XoTxaqA1Ej3O0Hg1zWiM8P.1

Meeting ID: 831 9922 6182
Passcode: 457447

 • Datum: 15:e april 2024
 • Tid: 18.00–19.30
 • Plats: Zoom
 • Inbjudna: Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län.
 • Avsändare: Louise Stiernström, ordförande KRO Stockholms län
 • Kontaktperson för frågor och anmälningar: Anna Kinbom, suppleant 
 • Föranmälan krävs till stockholm@kro.se senast 11:e april 2024 

Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län måndag 3 april kl 17:30–19:30

Datum: Måndag 3 april 2023
Årsmötet startar 17.30 och håller på i en timme. Därefter föreläsning. Kom i tid. Det är möjligt logga in 15 minuter innan.
Plats: Zoom, Möteslänk
Inbjudna: Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län.
Avsändare: Louise Stiernström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation
Kontaktperson för frågor och anmälningar: Anna Kinbom, suppleant. Föranmälan till stockholm@kro.se senast 30:e mars 2023
Föreläsare/inbjudna gäster: Kl. 18:30 presenterar Lukas Narvaja, kulturlots/strateg samt Anna Rydgård stadsutvecklingsstrateg, båda från kulturstrategiska staben vid Kulturförvaltningen Stockholm stad, hur de arbetar med kulturlotsning och stadsutveckling. De berättar även om tillgängliga lokaler i Kista samt kommande ateljéstrategi från kulturförvaltningen. Därefter samtal och dialog som rör samverkan och tillvägagångssätt för att möjliggöra för konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv att ta över lämpliga lokaler på kort och lång sikt.

Inför årsmötet ber vi er besvara några frågor från Stockholmsstyrelsen, svara gärna oavsett om du kan komma eller ej den 3:e, vi är mycket intresserade: Hur kan Stockholm stad skapa bättre möjligheter för konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv att ta över tomma lokaler?

Länk till frågeformuläret
Anna Rygård strateg och Lukas Narvaja kulturlots/strateg, Kulturstrategiska enheten, Kulturförvaltningen, Stockholm stad, föreläser inbjudna av ordf. Louise Stiernström, om ny ateljéstrategi under årsmötet 2023. Foto: Jon Brunberg.

Offentligt samtal och vintermingel

Vi hälsar medlemmar och branschkollegor varmt välkomna på Konstnärernas Riksorganisations vintermingel den 7 december, som hålls i kombination med stipendieutdelning och ett smakprov av nummer 4 av tidningen Konstnären. Vi bjuder på lätt förtäring och dryck.

Riksordförande Sara Edström presenterar tillsammans med ordförande för Konstnärernas Riksorganisation Stockholm Louise Stiernström några av de frågor och utmaningar vi kommer att fokusera på i organisationens arbete 2023 och framåt.

Tidningen Konstnärens chefredaktör Robert Stasinski ger smakprov ur Konstnären nummer 4 2022 som handlar om den konstnärliga självbilden, och där alltifrån identitet, självporträtt och konstnärligt varumärke avhandlas.

Under kvällen avslöjar vi också årets mottagare av Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium. Stipendiet på 50.000 kronor, som i år delas ut för första gången, är ett stipendium för färdigställande av kostnadskrävande arbeten.

Datum och tid: 7 december kl. 17.00 – 20.00

Plats: Stora Nygatan 7 i Gamla stan, Stockholm

Anmälan krävs!

Anmäl dig senast klockan 14.00 onsdag den 7 december.

Louise Stiernström, ordförande KRO Stockholms län och Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation, under
Vintermingel på SN7 2022. Foto: Jon Brunberg.

Medlemsmöte

Medlemsträff för Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län

 • Datum: 5:e december 2022
 • Tid: 18.00-20.00
 • Plats: KKV – Konstnärernas Kollektivverkstad, Mårbackagatan 11 hus H, Farsta
 • Inbjudna: Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län.
 • Avsändare: Styrelsen för KRO Stockholms län
 • Kontaktperson för frågor och anmälningar: Anna Kinbom, suppleant
 • Föranmälan krävs till stockholm@kro.se senast 2:a december 2022 
 • Kl. 18:30 presenterar Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation, rapporten ”Ateljéerna i Sverige” som han varit medförfattare till.

Inför mötet genomfördes en medlemsundersökning.

Hur är läget med Stockholms konstnärer? Länk till frågeformuläret (länk inte längre aktiv).


Rapport: så tillämpar Stockholms kommuner enprocentsregeln för offentlig konst

Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län släpper rapporten ”Enprocentsregeln i Stockholms kommuner” i samband med föreningens årsmöte den 22/2 2021.

Enprocentsregeln är en princip för att finansiera offentlig konst i samband med ny- om- och tillbyggnation som har använts länge i olika omfattning av staten, regioner och kommuner. Men bara hälften av kommunerna i landet tillämpar enprocentsregeln helt eller delvis enligt Konstnärernas Riksorganisations undersökning Årets konstkommuner, som var en riksomfattande granskning av kommunernas konstpolitik, som Konstnärernas Riksorganisation genomförde 2017 och som baserades på en enkät som gick ut till alla kommuner.

I Stockholms län svarade bara 17 av 26 kommuner på enkäten. För att komplettera de uppgifterna inledde Konstnärernas Riksorganisations lokalförening i Stockholms län 2019 ett arbete med att samla in uppgifter från de kommuner som inte svarade på enkäten för att få ett mer fullständigt underlag som kan användas i organisationens politiska arbete.

Rapporten kan laddas ned som en PDF här

I denna rapport tittar vi närmre på hur enprocentsregeln tillämpas av de 26 kommunerna i Stockholms län. Mycket av informationen är hämtad från kommunernas hemsidor, kommunala handlingar och styrdokument. Vi har även intervjuat politiker och tjänstepersoner när vi behövt kompletterande information, och vi har läst och gjort jämförelser med andra undersökningar om enprocentsregeln från det senaste decenniet.

Vi har försökt få en översiktlig bild av hur kommunerna jobbar med offentlig konst: om den beställer gestaltningsuppdrag, vad som står i styrdokument, vilka principer som styr hur den offentliga konsten finansieras och inte minst om, och hur kommunerna tillämpar enprocentsregeln. Utifrån resultatet har vi gjort en sammanvägd bedömning av kommunernas tillämpning av enprocentsregeln, och rankat tillämpningen på ett sätt som vi bedömer är jämförbart med enkätsvaren i 2017 års undersökning. I rapporten beskriver vi också kortfattat vad vi har hittat om enprocentsregelns användande för var och en av de 26 kommunerna i Stockholms län.

Undersökningen har gjorts av Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län 2019-2020 med projektmedel från Konstnärernas Riksorganisation.

Läs mer på:
https://www.facebook.com/Enprocentsthlm

Kontakt
E-post: stockholm@kro.se
Telefon: Jon Brunberg (rapportförfattare), 070-314 36 92

Rapporten kan laddas ned som en PDF här

Remiss: Stockholms stads kulturstrategi

Vi har skrivit ett svar på Stockholms stads Kulturstrategiska program i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation och KLYS. Här nedan sammanfattar vi våra ståndpunkter.

Här kan du ladda ned hela remissvaret som PDF

Sammanfattning

Vi välkomnar att Stockholms stad beslutat sig för att ta fram en kulturstrategi men finner det mycket anmärkningsvärt att den professionella bild- och formkonsten knappt omnämns i programmet och att det saknar tydligt formulerade strategier som är relevanta för bild- och formkonsten, både för de professionella konstnärerna, såväl som andra aktörer inom konstfältet – liksom för konstens infrastruktur.

Programmets förslag och formuleringar som relaterar till bild- och formkonsten är vaga, abstrakta och svårbedömda. Vi saknar också skrivningar som rör vikten av skäliga villkor för kulturskapare och frågan om armlängds avstånd mellan politiken och professionen.

Corona-pandemin har haft stora negativa konsekvenser för kultursektorn som ännu inte kan överblickas, och vi ser ett stort behov av en kulturstrategi som tar ett brett grepp på frågan om konst- och kulturlivets framtid i Stockholms stad, som omfattar den mångfald av verksamheter som utgör Stockholms konstliv, och som tas fram i dialog med kulturlivets organisationer och näringar.

Vi föreslår därför att Stockholms stad skriver om och breddar det kulturstrategiska programmet, i dialog med Konstnärernas Riksorganisation, KLYS och andra intresseorganisationer för konstnärer och aktörer i konstlivet.

Här kan du ladda ned hela remissvaret som PDF

Remissvar till Stockholms stads förslag om ateljékön

Under våren har Stockholms stads kulturförvaltning tagit fram ett förslag som på ett drastiskt sätt omvandlar ateljé- och ateljébostadskön till en förmedling där urvalet baseras på meriter, något vi är mycket kritiska till. Vi har sammanfattat våra synpunkter och förslag i remissvaret nedan som skickades till Kulturförmedlingen den 1 juli 2020. Skrivelsen kan laddas ned här.

Stockholms ateljéförmedling – bättre villkor genom nya riktlinjer

Remissvar från Konstnärernas Riksorganisation

Till

Stockholms stad
Kulturförvaltningen
Diarienr. 6.1/774/2020

Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation företräder fler än 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer. I Stockholms län organiserar Konstnärernas Riksorganisation drygt 1100 professionella bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare.

Remissvaret är utarbetat av Konstnärernas Riksorganisation i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län.

Utgångspunkter

Ateljén är central för de flesta konstnärer i Sverige i dag. Den utgör basen för konstnärlig produktion, både när det gäller konstnärligt utforskande arbete såväl som produktion av alla typer av konstverk och konstprojekt för olika sammanhang såsom museer, skolor, konsthallar, gallerier och offentliga miljöer.

Stockholm attraherar ett stort antal yrkesverksamma konstnärer. 5240 bild- och formkonstnärer var bosatta i Stockholms län enligt Konstnärsnämndens undersökning Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor från 2016 där underlaget avser år 2014 (tabell 6). Enligt samma undersökning ökade inflyttningen till länet inom gruppen bild- och formkonstnärer från 2009 till 2014 med ca 11% (tabell 3.7). Stockholm Stad beräknade i Tjänsteutlåtandet Ateljéstrategi 2017-2020 att ca 2500 konstnärer var bosatta i Stockholms stad (Dnr 2.6-190/2016, s.7).

En ändamålsenlig arbetsplats till en skälig hyreskostnad är nödvändig för att alla yrkesverksamma konstnärer skall kunna arbeta i Stockholm och bidra till dess rika kulturliv. Därför är Stockholms stads bestånd av ateljéer så viktigt för stadens konstliv och kulturella infrastruktur. Under många år har vi och andra aktörer uppmärksammat hur ateljéhus tvingas läggas ned eller flytta allt längre ut från stadens centrala delar i takt med det ökande bostadsbyggandet. Vi ser inte att det hotet mot de konstnärliga produktionsplatserna i Stockholm på något sätt har minskat.

Synpunkter och kommentarer på remissförslaget

Remissen innehåller flera bra förslag: att Kulturförvaltningen avser att fortsatt ta huvudansvar för förmedlingen av de ateljéer och ateljébostäder som ägs av Stockholms stad, att upplåta en ateljé till en nyutexaminerad konstnär varje år om det finns lediga ateljéer och att ta bort kravet på att förnya sin köplats var tredje år.

Vi har förståelse för behovet av att yngre och nyinflyttade konstnärer får ökad möjlighet att kvalificera sig för en ateljé och att riktlinjerna därmed kan behöva ses över.

Däremot anser vi att förslaget till nya riktlinjer är alltför otydligt både när det gäller hur bedömningen av den enskilde konstnärens behov och meriter skall göras, vad som skall bedömas och vilka som skall göra urvalet.

Av nedan anförda skäl motsätter vi oss förslaget till förändring av ateljékösystemet genom borttagande av kötiden och anser att Kulturförvaltningen i stället borde utöka Stockholms stads bestånd av ateljéer med ännu fler ateljéhus för att möta behovet.

Det finns flera skäl till vår ståndpunkt.

 • Vi anser att det inte har framkommit tillräckligt tydliga skäl för att ersätta kötiden som det enda kriteriet för att erbjudas en ateljé av Stockholms stad.
 • Vi ser en risk för att det föreslagna poängsystemet kommer uppfattas som godtyckligt om inte urvalsprocessen är transparent.
 • Det är otydligt för oss hur poängen skall fördelas och vad som ska räknas som meriterande.
 • Vi tror att systemet kommer att uppfattas som orättvist då inte tidigare kötid ges större vikt i det föreslagna poängsystemet. Att enbart ge tidigare köplats en poäng av tio kommer knappast ses som rimligt av den som väntat i 20 år på ett erbjudande om ateljé. Det kan mycket väl skada konstnärskårens tilltro till systemet som legitimt.
 • Vi ser en risk för att poängsystemets fokus på meriter kan komma att gynna vissa typer av konstnärskap snarare än att bidra till en bredd av ansökande.
 • Vi befarar att förslaget att nollställa kötiden för en konstnär efter det att denne fått en ateljé tilldelad riskerar att hämma byteskedjor.

I skrivelsen uppges att det är Kulturförvaltningen som gör den slutgiltiga bedömningen om vilken konstnär som skall erbjudas en ateljé. Däremot saknas detaljer rörande hur urvalsgruppen är tänkt att vara sammansatt, vilken kompetens dess medlemmar ska besitta och hur de löpande bedömningarna ska gå till. Vi anser att det är av stor vikt, närhelst kvalitetsbedömningar skall göras av yrkesverksamma konstnärers arbeten och verksamhet (vi har till exempel svårt att förstå hur ”graden av yrkesverksamhet” skall bedömas på ett rättvisande sätt), att konstnärer med god kännedom om konstnärlig praktik och fältet i stort deltar som sakkunniga eller jurymedlemmar i urvalsprocessen. Detta för att undvika godtycklighet och minimera politisk påverkan på beslut som rör konstnärlig kvalitet (det som vanligen kallas för armlängds avstånd).

Vi ställer oss frågande till hur förslaget i praktiken på längre sikt ”säkerställer den tillgång som stadens ateljéer utgör och förbättrar villkoren för yrkesverksamma konstnärers tillgång till ateljéerna” vilket hävdas i remissen som en viktig utgångspunkt. Att ta bort kötid som kriterium för erhålla ateljé är en genomgripande förändring och vi saknar en konsekvensanalys av hur förslaget i stort kan komma att påverka konstnärskåren och konstlivet i staden.

Vi tror att det finns andra lösningar än det meritbaserade poängsystem som föreslås i remissen som kan bidra till att få in nya kategorier av bild- och formkonstnärer i ateljéerna utan att kriteriet med kötid frångås för merparten av dagens bestånd. Vi noterar till exempel att en del ateljéer idag inte ingår i kösystemet men skulle kunna erbjudas detta, såsom Studio ABC i Vällingby.

Vad vi förstått, efter att ha tagit del av synpunkter från medlemmar och andra organisationer som på olika sätt berörs av systemet, så är vår samlade bedömning att finns ett stort stöd för kötid som det enda kriteriet för att erbjudas en ateljé. Det finns i allmänhet en stor frustration över hur konstnärlig verksamhet bedöms med ett sådant poängsystem som förvaltningen föreslagit. Kötid uppfattas som ett rättvist och rättssäkert kriterium och, som en konstnär skriver: ”skyddar konstnärerna från godtyckliga, kortsiktiga och kvalitativa bedömningar”.

Med anledning av ovanstående redogörelse anser vi

 • att det inte har framkommit tillräckliga och tydliga skäl för att helt ersätta kötiden som det enda kriteriet för att erbjudas en ateljé med ett meritbaserat system och vi motsätter oss därför förslaget till förändring av ateljékösystemet genom borttagande av kötiden.
 • att det nuvarande kösystemet kan kompletteras med ett system för att fördela ett mindre antal ateljéer i beståndet till prioriterade grupper som till exempel nyutexaminerade eller nyinflyttade konstnärer.
 • att den enstaka mest effektiva åtgärden som gynnar alla grupper är att tillföra nya ateljéer till det befintliga beståndet och göra dem tillgängliga genom kösystemet.
 • att Stockholms stads kulturförvaltning bör arbeta om förslaget till ateljéförmedling i samråd med Konstnärernas Riksorganisation och andra berörda konstnärsorganisationer.

Vänliga hälsningar

Jon Brunberg, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län
Eva Månsson, verksamhetschef
Zandra Thuvesson, kulturpolitisk strateg

Konstnärernas Riksorganisation

Växel: 08 54 54 20 80
Adress: Hornsgatan 103, 9 tr, 117 28 Stockholm
www.kro.se
www.facebook.com/KonstnarernasRiksorganisation/
www.twitter.com/konstnarerna
www.instagram.com/konstnarernas/

Förslag till Region Stockholm i samband med Regionalt dialogmöte om Coronas effekter

Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län skickade ett inspel och förslag till Region Stockholm som efterfrågades i samband med Regionalt dialogmöte – Coronas effekter på kulturella och kreativa näringar som hölls den 27 mars. Skickat per e-post till Region Stockholm, Christina Larsson, christina.larsson@sll.se och för kännedom till KLYS m.fl. den 2 april 2020.

Skrivelsen baseras på Konstnärernas Riksorganisations förslag på åtgärder som lämnades till regeringen den 18 mars men med förslag för den regionala nivån med fokus på Stockholms län. Den innehåller en lägesrapport och en rad förslag som särskilt berör bild- och formområdet. Till exempel hur man kan öka eller säkerställa intäkter för konstnärer, minska kostnader samt stimulera efterfrågan på konst. Du kan läsa hela inspelet nedan eller ladda ned den som PDF.

Vi vill framhålla att vi ser de samlade förslag som vi inom KLYS-kollektivet presenterat sedan tidigare som mycket viktiga för våra grupper (se länkar nedan). Med dessa extra punkter för branschspecifika åtgärder vill vi säkerställa att bild- och formkonstnärernas både akuta och mer långsiktiga problem finns med på agendan i de svåra tider vi befinner oss i.

KLYS analys av Coronas konsekvenser för yrkesverksamma kulturskapare inom olika branscher
KLYS förslag till krispaket för kulturen

Inspel och förslag till Region Stockholm i samband med Regionalt dialogmöte – Coronas effekter på kulturella och kreativa näringar den 27 mars.

Till: Region Stockholm
Christina Larsson, christina.larsson@sll.se

Konstnärernas Riksorganisations förslag till åtgärder för bild- och formkonstnärer med anledning av Covid-19

Lägesrapport

Bild- och formkonstnärer drabbas hårt då konstinstitutioner och andra utställningsplatser stängs, olika evenemang och uppdrag ställs in eller skjuts på framtiden p.g.a. Covid-19.

Uteblivna utställningar innebär ett inkomstbortfall för bild- och formkonstnären som då inte får utställnings- och medverkansersättning och dessutom förlorar möjligheten till försäljning. Bild- och formkonstnärer som planerat delta i internationella konst- och designevenemang påverkas då dessa ställs in och stora investeringar i tid och pengar går upp i rök samtidigt som möjligheterna till intäkter och kommande uppdrag försvinner.

T.ex. har Designveckan i Milano, Art Basel i Hongkong samt det största internationella och årligen återkommande eventet för smyckekonstnärer SCHMUCK och även Munchen Jewelry week ställts in.

De för många svenska bild- och formkonstnärer inkomstbringande vårutställningarna och konstrundorna runt om i landet, vilka inbringar stora delar av årsinkomsterna, ställs in.

Vidare ställs föreläsningar, konsultuppdrag och konstpedagogiska aktiviteter in, vilket innebär att en betydande del av många bild- och formkonstnärers inkomster försvinner.

Tyvärr finns också exempel på att uppdrag avbryts även om dess genomförande inte på sikt är direkt påverkat av den krissituation och de åtgärder Covid-19 medfört. Särskilt allvarligt är det avseende omfattande projekt såsom t.ex. fleråriga gestaltningsuppdrag, där bild- och formkonstnären ofta fokuserat på det uppdraget och inte under överskådlig tid kommer att hitta andra intäktskällor.

Konstområdets arrangörer drabbas, och här är de mindre, självorganiserade, konst- och konsthantverkskooperativen extra utsatta. Men även gallerier som till största delen består av enskilda firmor, enmans- och fåmansbolag. Det blir också inkomstbortfall för utställningsarrangörer i form av entréavgifter och minskad provision p.g.a. minskad försäljning.

Det har visat sig att också mer omfattande gestaltningsuppdrag, en mycket viktig inkomstkälla för många konstnärer, skjuts upp, ställs in eller avbryts. Det gör att längre uppdrag, med en viktig och säker inkomstkälla försvinner över en dag.

I en snabbenkät som vi skickat ut och som nu pågår, riktad till bild- och formkonstnärer, bekräftas bilden av att en stor del bedriver sin verksamhet i enskild firma (ca 85%) och endast ca 30% är med i A-kassan. Detta gör dem extra sårbara ekonomiskt. Varje krona räknas.

Förslag

Inledningsvis vill Konstnärernas Riksorganisation tillstyrka KLYS förslag till åtgärder inlämnade till kulturminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den 18 mars 2020 med rubriken KLYS FÖRSLAG TILL KRISPAKET FÖR KULTUREN

Konstnärernas Riksorganisation kompletterar här med ytterligare förslag som särskilt rör regionerna:

Öka/säkerställ intäkter

Angående utställningsersättning:

Alla konstinstitutioner och övriga arrangörer och uppdragsgivare inom bild- och formområdet ska fullfölja sina överenskommelser och utbetala ersättningar och arvoden till bild- och formkonstnärerna även om uppdrag ställs in eller skjuts på framtiden.

Vi uppmanar även till utbetalning av förskottsarvoden då uppdrag skjuts på framtiden och att se över möjligheten att tidigarelägga beställningar och därmed kunna lämna förskottsbetalning.

De arrangörer som får bidrag genom Kulturrådet ska även omfattas av detta.

Avtalet för medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet), som reglerar ersättningar till konstnärer när de ställer ut, är bindande för statliga institutioner och de som anslutit sig till MU-avtalets villkor, men principerna bör vara vägledande för alla arrangörer med offentlig finansiering.

Det är av största vikt att MU-avtalet även tillämpas regionalt och lokalt. Trots att många utställningar nu ställs in är det nu också extra viktigt tillfälle att säkerställa att regionen/kommunen tillämpar MU-avtalet när man bjuder in konstnärer att ställa ut även i framtiden. 

Vi vill också särskilt påpeka att MU-avtalet också gäller vid digitala utställningar.

Det är dessutom av största vikt att utställningsersättning som ej kan realiseras med anledning av Covid-19 snarast bör hitta alternativa former för att kunna utbetalas utan fördröjning till bild- och formkonstnärer i verksamheten.

Tidigarelägga planerade inköp av konst

Vi uppmanar till att tidigarelägga planerade inköp av konst på både statlig, regional och kommunal nivå. Vi är i början på året och många har kvar medel i sina inköpsbudgetar. För att lindra de akuta effekterna av krisen uppmanar vi till inköp av konst under dessa kritiska månader.

Utöka budget för inköp av konst

Konstrådet har precis meddelat att de signerat 2,7 miljoner kronor till sina konsulter att köpa in konst för. Det är bra men det räcker inte långt. Budget för inköp av konst måste utökas betydligt och även inkludera fler offentliga konstinstitutioner/myndigheter att kunna göra nyförvärv till sina samlingar.

Budget för inköp av konst måste genast utökas, även på regional och kommunal nivå.

Ett lysande exempel är Borgholms kommun med 10 000 invånare som ökar sin inköpsbudget av konst med 250%.

I Norge har medel tillskjutits till Nationalmuseum för denna stimulerande åtgärd. Nasjonalmuseet ökar inköpsbudgeten från 16 till 30 miljoner kronor 2020 För mer info vänligen se: https://subjekt.no/2020/03/17/nasjonalmuseet-dobler-innkjopsbudsjettet-for-a-hjelpe-kunstnere-gjennom-koronakrisen/

Omstrukturera bidrag och ge lättnader

Staten, regionerna och kommunerna bör se över sina redan budgeterade bidrag för att om möjligt tidigarelägga utlysningar som planerats till hösten eller omstrukturera bidrag som i dagsläget blivit inaktuella, t ex resebidrag, residens, till att kunna användas på annat sätt. Och att offentlig bidragsgivare visar förståelse för ändrade premisser för Covid -19 vad avser redan beviljade bidrag och avstår från krav på återbetalning.

Föreläsningar/Undervisning

Många konstnärer inom bild och form undervisar, håller föreläsningar och/eller arbetar som studiecirkelledare på Studieförbund, konstskolor och liknande och det är en viktig inkomst.

Överenskommelserna är ofta av tillfällig eller tidsbegränsad karaktär. Även här måste uppdragsgivarna fullfölja sina överenskommelser och betala ersättning till bild- och formkonstnärerna. Det är alldeles för lätt att ställa in och låta bild-och formkonstnären ta hela kostnaden.

Dra ner på kostnader

Hyresnedsättning

Kostnad för ateljén är en akut fråga för många konstnärer.

Säkerställ att regionalt och kommunalt stöd till hyreskostnader omfattar också ateljéer och andra produktionsplatser nödvändiga i den konstnärliga verksamheten, och att i förekommande fall ge hyresfritt eller hyresreduktion till ateljéer och produktionsplatser.

Stimulera efterfrågan på konst

Nybeställningar av verk

Statens konstråd, Nationalmuseum, Moderna Museet samt olika regionala och kommunala institutioner skulle kunna göra nybeställningar av verk för att gynna bild- och formkonstnärer.

Stimulera 1%-regeln och säkerställ inköp av gestaltningsuppdrag

Bild- och formkonstnärerna drabbas hårt av åtgärderna för att förhindra smittspridningen av Covid-19. Därför är det av yttersta vikt att stimulera ekonomin och efterfrågan på konst och konstnärlig gestaltning med satsningar och lösningar på både kort och lång sikt.

På både statlig, regional och kommunal nivå ligger 1%-regeln redan beslutad på många håll, det ger många bild- och formkonstnärer möjlighet att arbeta med större projekt som tryggar deras ekonomi för en viss tid.

Region Stockholm är redan i dag en stor beställare av gestaltningsuppdrag inte minst på grund av de gestaltningsuppdrag som skapas i samband byggnation inom vård och omsorg och större infrastrukturprojekt inom kollektivtrafik och transportsystem, och är på så sätt en viktig uppdragsgivare för konstnärer i regionen. Vi föreslår att regionen ser över möjligheten att inte bara säkerställa att 1%-regeln tillämpas fullt ut – utan också under en tid avsätter 2% av kostnaden för ny-, om- och tillbyggnation till gestaltningsuppdrag. 

Vi har framfört våra önskemål att regeringen ger tydliga signaler att gestaltningsuppdrag (finansierade via 1%-regeln) ska utgöra en obligatorisk del av ett byggprojekt. Detta skulle ge bild- och formkonstnärerna fler långsiktiga och stabila uppdrag som även kan kompensera för de inkomstbortfall som Coronapandemin orsakat. För det fall sådan byggnation som utgör underlag för 1% regeln drastiskt sjunker eller avstannar, bör regeringen skapa en garanti för att offentligfinansierade gestaltningsuppdrag ändå stimuleras och efterfrågas. Här får annars 1%-regeln anknytning till byggandet en olycklig direkt effekt också för konstnärskåren.

Konstnärernas Riksorganisation samlar 3 300 av Sveriges professionella bild- och formkonstnärer och arbetar för att förbättra villkoren för konstfältet som helhet. Vi uppskattar att Region Stockholm lyssnar på just kulturområdets medlemsorganisationer, som ju är de som har bäst samlad kunskap om villkoren för de enskilda utövarna. Vi vill med dessa förslag till åtgärder framhålla att vi ser de samlade förslag som vi inom KLYS-kollektivet presenterat sedan tidigare som mycket viktiga för våra grupper. Med dessa extra punkter för branschspecifika åtgärder vill vi säkerställa att bild- och formkonstnärernas både akuta och mer långsiktiga problem finns med på agendan i de svåra tider vi befinner oss i.

Stockholm 2020-04-02
För Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län

Jon Brunberg, Ordförande Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län
Sara Edström, Ordförande Konstnärernas Riksorganisation
Eva Månsson, verksamhetschef

Konstnärernas Riksorganisation
Växel: 08 54 54 20 80
Adress: Hornsgatan 103, 9 tr, 117 28 Stockholm
E-post: stockholm@kro.se