Verksamhet 2022-2023

Från föreningens årsberättelse 2022-2023.

Från höger bakifrån Louise Stiernström, ordförande, Paula Urbano, ledamot, Gun Lindblad, ledamot, Anna Kinbom, suppleant, Lena Oija, ledamot, Rut-Malin Barkman (avgår), Sofia Björkman, ledamot. Foto: Jon Brunberg

Möten och styrelsearbete

Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2022-2023:16/5 2022, 19/9 2022, 14/11 2022, 23/1 2023.

Nyckelbeslut har varit

Ateljéfrågan* – Projektbidrag har sökts från Konstnärernas Riksorganisation för medlemsfrämjande. 

Arbetsorganisation – Under 2022 har fokus legat på att formera styrelsens arbete med bland annat framarbetande av rutiner, ansvar och roller, samt en skiss kommunikationsplan.

Medlemskommunikation och aktiviteter

Medlemsevent 5 december 18:00-20:00, 2022, Konstnärernas kollektivverkstad. 

Årsmöte 3 april 2023 kl 17:30-19:30, digitalt. 

Anna Kinbom har varit ansvarig för att uppdatera inlägg på Facebooksidan samt för att bevaka inkorgen. 

Medlemsundersökning avseende ateljésituationen* i samband med inbjudan till medlemsevent 5 april 2022. 

Medlemsundersökning om hur Stockholm stad kan möjliggöra för konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv att ta över lämpliga lokaler på kort och lång sikt i samband med årsmötet 3 april 2023. 

Ateljéfrågan*

En anmodan till styrelsemedlemmar att nominera förslag kandidater referensgruppen för ateljéstöd i Stockholms stad inkom 2022. Föreningen beslutade att nominera Louise Stiernström och Sofia Björkman. Louise Stiernström och Sofia Björkman har under 2022-2023 genomfört bedömningar av inkomna ateljéstöds ansökningar samt lämnat feedback kring processen i stort. Louise Stiernström har framfört förslag på att en del av det totala ateljéstödet fördelas utan ranking till de sökanden som uppfyller satta grundkriterier. 

Som ett led i relationsbygget med vå̊ra medlemmar har KRO Stockholms lä̈n under hösten 2022 genomfört en medlemsundersökning avseende ateljéfrågan. Resultatet av undersökningen presenterades på Medlemsevent 05 December 2022 / kl. 18:00-20:00 / KKV- Konstnärernas Kollektivverkstad, Mårbackagatan 11 hus H, Farsta av Louise Stiernström och Anna Kinbom. Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation, var inbjuden och presenterade rapporten ”Ateljéerna i Sverige” som han varit medförfattare till. Sara Edström, ordförande KRO Riks deltog i samtal under eventet och besvarade frågor. Rundvandring på KKV, med Johan Wingestad, ställdes in med anledning sjukdom. Samtal och medskick från våra medlemmar samlades in.

Arbetet fortlö̈per under 2023 och vi sö̈ker nu projektbidrag för att arbeta vidare med ateljeéfrågan, bland annat ett samarbete med Kulturförvaltningen, via  Lukas Narvaja Strateg/kulturlots, som arbetar med att hitta lokaler till kulturaktörer / kollektivföreningar. När de stöter på vakanta lokaler som lämpar sig bra till ateljéer finns en möjlighet att våra medlemmar, t ex ett konstnärskollektiv, kan ta över en större yta och stå på hyreskontraktet. Louise Stiernström har haft ett inledande möte med Lukas Narvaja 9/2-2023 där hon presenterade rapporten Ateljeerna i Sverige kartläggning av KRO samt utbytt ideéer. Kulturförvaltningens kulturlots/strateg, Lukas Narvaja samt stadsutvecklingsstrateg Anna Rygård, från Kulturstrategiska enheten har därefter bjudits in och kommer föreläsa om ny ateljéstrategi, berätta hur arbetar en kulturlots samt föra dialog med medlemmar om hur Stockholm stad stad skapa bättre möjligheter för konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv att ta över lämpliga lokaler på kort och lång sikt vid årsmötet 3 april 2023. KRO Stockholms län bistår Kulturförvaltningen med att samordna ett samtal mellan Stockholm stad och konstnärer kring vägar in till grupper av konstnärer som söker eller är intresserade av att aktivera lokaler samt hur Stockholm stad kan finna nya tillvägagångssätt att finna konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv till lämpliga lokaler på kort och lång sikt. Under våren 2023 avseende möjligheten att fylla tre olika lokaler i centrala Kista om ca 800 m2 vardera, för en rimlig hyra.

Benchmark av norska fackförbund för konstnärer (kommande)
Under 2022-2023 har dialoger förts kring hur vi kan bidra till medlemmarna och föreningen har tagit fasta på förslag från Anna Kinbom att söka lärande från våra branschkollegor i andra länder. Projektet planeras genomföras under 2023-2024. 

Politiskt arbete och yttre verksamhet

ValkampanjLouise Stiernström deltog på talesperson träff 22/6-2022. Styrelsens arbete i samband med valkampanjen har varit att förstärka och sprida KRO riks budskap.  Sofia Björkman deltog som talesperson från KRO Stockholms län vid de konstpolitiska debatter som anordnades av KRO Riks.

Länk till valkampanjen: 

https://val2022.kro.se/ Konstpolitiska debatter 

Se inspelningen av de konstpolitiska debatterna!

Utvärdering av 2017 års omorganisation – 2017 gjordes en omorganisation då storregioner gjordes om till länsvisa föreningar. Nu vill KRO Riks utvärdera hur denna förändring har påverkat arbetet på lokal nivå inom Konstnärernas Riksorganisation. Detta gör KRO Riks bl a för att besvara den motion från KRO Stockholm (se bilaga X) som bifölls på förra Riksmötet som bland annat föreslog att: 

 • tillsätta en utredning för att utvärdera 2017 års omorganisation av det regionala  och lokala föreningsarbetet, i dialog med de länsvisa föreningarna och talespersonerna.  
 • till riksmötet 2023 presentera utredningen och föreslå eventuella förändringar i hur det regionala arbetet skall organiseras, integreras och kommuniceras. 


KRO Stockholms län har fört dialog med KRO Riks utifrån att de inte kontaktades när detta arbete initierades, med en inbjudan om samarbete för att säkra att motionen möts på så vis som varit avsikten bakom motionen. Eftersom KRO Riks inte återkommit om samarbete har KRO Stockholms län beslutat att avvakta tills KRO Riks presenterar utvärderingen i sin helhet. Tar därefter ställning om en förnyad motion bör läggas eller om eget fortsatt arbete med utgångspunkt i dem slutsatser man funnit som vår lokala förening hoppas ska medföra att våra förutsättningar att verka som representant för ⅓ av sveriges alla medlemmar, förenklas. 

Uppvaktning av nytt styre
Louise Stiernström och Jon Brunberg möte med Torun Boucher borgarråd, Stockholms stads kulturnämnd, 24/11. Syftet var att försäkra oss om att det blir god konstnärspolitisk den kommande mandatperioden i Stockholms stad och lyssna hur kultur borgarrådets tankar om framåt arbetet ser ut. Vi förde under mötet fram att:

 • vi vill att staden använder MU-avtalet och betalar skäliga ersättningar när den gör utställningar, och att det även bör gälla mindre utställningsrum,
 • staden bör utreda hur det ser ut med tillämpningen av MU-avtalen i stadens verksamheter,
 • kulturhuset stadsteatern inte nödvändigtvis använder sig av MU-avtalet och att det är svårt för oss att bedöma om de ersättningar som ges är skäliga,
 • vi arbetar med att ta fram ramavtal för gestaltningsuppdrag och att det kan vara något vi också vill diskutera med staden,
 • att vi behöver säkerställa att enprocentsregeln skrivs in i styrdokument,
 • det finns ett behov att samordna information och beslut mellan förvaltningarnas olika delar rörande ateljéer

Kulturborgarrådet framförde till oss att:

 • stadens verksamheter på kulturområdet visar röda siffror, och att verksamheterna är ekonomiskt ansträngda men att det arbetar hårt med att hålla uppe verksamheterna
 • koalitionen i stadshuset generellt är mycket välvilligt inställda till kultursektorn, och att det finns en bra möjlighet för oss att få genomslag för våra förslag, Torun menade att de är medvetna om att bild- och formkonstnärer är en utsatt grupp, och menade att vi kan trycka på mer för att föra fram krav på att förbättra villkoren,
 • de gamla ateljéhusen på söder, inte minst Glasbruksgatan står inför stora renoveringsbehov, och antydde att det finns en risk att man behöver flytta konstnärerna medan renoveringen pågår, det finns strategiska beslut i budgeten för 2023 att utreda behovet av fler ateljéer och renoverings behoven, men även att titta på frågan om kultur hyror för förenings- och kulturlivet som också utretts av staden tidigare
 • Torun och Irma föreslår utifrån Louise exempel om detaljplaner att från KRO Stockholm få exempel på offentlig konst där planprocessen och hur konst definierats medför att KRO.s riktlinjer efterföljs till motsats för när otydlighet i viss del av avtalsprocessen uppstår och hur det får konsekvenser långsiktigt. Lena Oja förbereder förslag, som Louise Stierrnström mailade vidare till Torun Boucher. Torun Boucher återkommer med svar att hon kommer att “hon lyfter frågeställningarna i stan, och återkommer!”. KRO Stockholms län ämnar följa upp detta under Q2 2023. 

Slutsatser: Vid sidan av ateljéfrågan är frågan om att säkerställa att MU-avtalet används i Stockholms stads utställningar en fråga som vi kan jobba vidare med. Förslag att kulturnämnden gör en utredning om hur MU-avtalet tillämpas och vad som behöver göras för att det ska användas fullt ut av staden. Vi spelar gärna in till utredningar som rör ateljéfrågan samt strukturella modeller, såsom 1 % regeln, som våra konstnärer har att förhålla sig till och bidra med sina yrkesroller till. 

Offentliga samtal
Louise Stiernström och Gun Lindblad deltar i program för pågående utställningen på tema Vård och Värde på Kalmar konstmuseum, om konstnärers arbetsförhållande och åldrande. 

Louise deltar på KRO Riks mingel och för samtal på scen med Sara Edström, ordförande, och med medlemmarna, om arbetet framåt 7/12-2022. 

Anna Kinbom har representerat KRO på möte 3/6-2022 med Vård och värde på Konsthall C om konstnärer som arbetar inom omsorg. Utgick från artikeln Artists and Breadwinning Work av Sofia Lindström

Samverkansmöten

Louise Stiernström och Jon brunberg har möte med kulturborgarrådet Torun Boucher. 

Louise Stiernström och Anna Ridderstad dialogmöten om gränssnitt / arbetsorganisation Riks / KRO Sthlm, kultursamverkansmodellen och behovet av en regional konstkonsulent. Beslut att framåt ha en förlängd dialog för att formulera gemensamma ståndpunkter. 

Omvärldsbevakning

Sofia Björkman och Gun Lindblad har deltagit kulturpolitisk debatter 1/9 – 2022

Lena Oja har gjort genomlysning av policydokument avseende planprocesser 2022. 

Louise Stiernström har satt sig in dokument som rör kultursamverkansmodellen 2022-2023. 

Louise Stiernström deltagit på talesperson träff, 22/6 – 2022. 

Gun Lindblad har deltagit på informationsträffen, Röster om Kulturbudgeten, Calle Nathanson, 15/11- 2022.

Paula Urbano har engagerat sig i ateljéfrågan under senaste året och i egenskap av styrelseledamot i ateljéföreningen wip:sthlm och i KRO Stockholms län initierat en namninsamling för att höja ateljéstödet och i samarbete med konstnären Timo Menke gjort en kartläggning av samtliga ateljéföreningar i Västberga industriområde. De har även initierat ett samtal med Anna Rygård som är stadsutvecklingsstrateg i kulturstrategiska staben i Stockholms Stad 2022-2023. Försöker hitta synergieffekterna av att ingå i olika sammanhang men som kämpar för samma sak: produktionsplatser till en rimlig kostnad inom ett rimligt avstånd till innerstaden.

Alla i föreningen följer utvecklingen som rör medlemmar i media, sociala medier och genom våra nätverk och yrkesutövanden. 

Genomlysning policydokument (pågående) – Lena Oja ser 2023 över formuleringar kring Gestaltad livsmiljö-policydokument i förhållande till hur det implementeras i planprocessen. 

Kultursamverkansmodellen (kommande)
Styrelsen KRO Stockholms län ämnar kopplas in och bidra med inspel. Har kommunicerat denna önskan/erbjudande till Riks december 2022 / februari 2023. 

Nya Bildkonst Sverige (kommande) – Vi vill orientera oss och ha en dialog med dem för att se hur de stöttar våra medlemmar och hur vi kan samarbeta. 

Konsten att delta  – KRO Stockholms län fick Q3 2021 förfrågan från Ola Öhlin, Projektledare Konsten att delta KAD om KRO vill vara värdorganisation med anställd regional koordinator på deltid finansierad av Region Stockholm. Syftet var att finansiera förarbete /analys inför återuppstart av regional verksamhet i Stockholms län, Konsten att delta 2022-05. Verksamheten syftar till att skapa en mer mångfacetterad kultursektor. Projektet önskade bidra till att lokalisera och matcha 25 nya utlandsfödda kulturskapare och journalister i regionen under 2022/2023. Att arrangera regionala träffar för nätverkande och kunskapsutbyte med andra aktörer. Att under 2022/2023 sprida vetskap att programmet finns regionalt till aktörer inom kultursektorn. Långsiktiga bredda mångfald, skapa ökad delaktighet och utveckla kultursektorns infrastruktur. KRO Stockholms län tackar ja via Louise Stiernström. Fortsatt kontakt med parterna ger dock ny info avseende den initialt utlovade finansieringsmodellen. Ann Larsson, chef för enheten för stödgivning hänvisar att söka stöd via Kulturförvaltningen | (sll.se) för samordnartjänsten/projektet. Projektbidrag söks under 2021-2022 från Region Stockholm för projektet: Konsten att delta (KAD). Under maj 2022 ges besked från Kulturförvaltningen (regionen) att projektansökan ej beviljas. Ola Öhlin i samråd med Louise kallar 1 juni alla inblandade till möte för att diskutera KADs fortlevnad. Mötet visar att KAD och Regionen har olika syn. Regionen anser att kommunerna bör finansiera projektet medan KAD samt KRO att det krävs en regional övergripande modell. Regionen hänvisar vidare till att söka nya stöd enligt samma kanal. Endast en liten del av sökande beviljas. Då den strategin är osäker, målet/förutsättningen* som föreningen tackade ja till var en redan klar finansiering, avvaktar KRO Stockholms län tillsvidare (projekt på hold).

Verksamhet 2021-2022

Från föreningens årsberättelse 2021-2022.

Styrelsens inre verksamhet

Möten och styrelsearbete

Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2021-2022: 3/5 2021, 30/8 2021, 25/10 2021, 6/12 2021, 7/2 2022.

Nyckelbeslut har varit

Projektbidrag har sökts under 2021 från från Konstnärernas riksorganisation och Region Stockholm för projektet: Konsten att delta (KAD). Syftet är finansiera förarbete /analys inför återuppstart av regional verksamhet i Stockholms län, Konsten att Delta 2022-05. Verksamheten syftar till att skapa en mer mångfacetterad kultursektor. Projektet kommer efter förarbetet som denna ansökan syftar till att lokalisera och matcha 25 nya utlandsfödda kulturskapare och journalister i regionen under 2022/2023. Att arrangera regional träffar för nätverkande och kunskapsutbyte med andra aktörer. Att under 2022/2023 sprida vetskap att programmet finns regionalt till aktörer inom kultursektorn. Långsiktiga bredda mångfald, skapa ökad delaktighet och utveckla kultursektorns Infrastruktur. 

Projektbidrag har sökts från Konstnärernas Riksorganisation för att genomföra en undersökning och sammanställning av resultatet av hur samtliga kommuner i regionen implementerar MU-avtalet. Det ser väldigt olika ut i alla kommuner runt om i regionen både vad gäller tolkningen av mu-avtalet men även vilka summor det finns i kulturbudgeten per år. Vi tar del av både styrdokument i olika kommuner samt analyserar hur tjänstemännen formulerar sig kring MU-avtalet i syfte att kartlägga vad KRO kan göra bättre och potentiellt påverkansarbete för att MU-avtalet ska användas på rätt sätt. Vi har i en inledande fas mailat frågor till samtliga kommuner som har en konsthall eller bedriver utställningsverksamhet. När svaren kommer in behöver vi avsätta arbetstid för att sammanställa, utvärdera och skapa en rapport. 

Projektbidrag har sökts från Konstnärernas Riksorganisation för medlemsfrämjande. Som ett led i relationsbygget med vå̊ra medlemmar har KRO Stockholms lä̈n under hö̈sten 2021 genomfört en medlemsundersökning. Projektet fortlö̈per under 2022 och vi sö̈ker nu projektbidrag för att genomföra utvärdering & analys av resultatet och formulera förslag för nästa steg. 

Medlemsaktiviteter

Årsmöte hålls 28 mars 2022 klockan 18-20 i Hägerstensåsens Medborgarhus och Sebastian Dahlqvist håller ett föredrag om den nystartade verksamheten. Arvode till Sebastian Dahlqvist utgår.

Medlemskommunikation

Rut-Malin Barklund har varit ansvarig för att uppdatera inlägg på Facebooksidan.

Medlemsundersökning per mail om medlemmarnas förväntningar på KRO Stockholms Län.

Kallelse till årsmöte

Politiskt arbete och yttre verksamhet

Coronafrågan 

Har varit aktuell hela perioden och vi har främst haft digitala möten. 

Ateljéfrågan

En anmodan till styrelsemedlemmar att anmäla intresse att vara med i referensgruppen för ateljéstöd i Stockholms stad. Ordförande har skrivit till kommuner inom regionen för att diskutera ateljéstöd. Responsen har varit svag. Gun Lindblad har träffat Tove Sandahl, representant för Huddinge kommun.

Konsten att delta

Louise Stiernström har under 2021-2022 samarbetat med Ola Öhlin, nationell samordnare Konsten att Delta. Konsten att delta syftar till att skapa en mer mångfacetterad kultursektor. Projektet kommer efter förarbetet som denna ansökan syftar till att lokalisera och matcha 25 nya utlandsfödda kulturskapare och journalister i regionen under 2022/2023. Att arrangera regional träffar för nätverkande och kunskapsutbyte med andra aktörer. Att under 2022/2023 sprida vetskap att programmet finns regionalt till aktörer inom kultursektorn. Långsiktiga bredda mångfald, skapa ökad delaktighet och utveckla kultursektorns Infrastruktur. Samarbetet har innefattat dialogmöten, framarbetande av projektplan och ansökan om projektmedel från Region Stockholm. 

Ett yttrande angående Wall Street Stockholm har gjorts tillsammans med Riksorganisationen

 1. Tar upp armlängds avstånd och konstnärlig frihet
 2. Skäliga ersättningar

Samverkansmöten

Gun Lindblad har deltagit i KLYS-möten och möten med region Stockholm

Gun Lindblad har haft möte med Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson i Stockholms kommun.

Sofia Björkman deltog i ett dialogmöte: Samverkan för fria kulturens utveckling i Stockholm 19/11 2021 på Stadsarkivet.

Louise Stiernström deltog på mötet: Påverkansarbete hur når ni fram? Med Silvia Kakembo 1juni 2021

Omvärldsbevakning

Louise Stiernström och Paula Urbano deltog på Eric Sjöstedts presentation sin rapport av Nystart för kulturlivet

Sofia Björkman deltog i kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 9-11/2 2022

Enkät till medlemmar

Lena Oja och Rut-Malin Barklund har arbetat med en medlemsenkät. De har gjort en anonym medlemsenkät för att lära känna våra medlemmar bättre, och för att få vet vilka frågor som medlemmarna anser viktiga.  

Vi fick in svar från 98 personer, vilket inte så mycket rent procentuellt, fast det ger ändå en bild av medlemmarnas tankar. Vissa kärnfrågor är tydliga i medlemmarnas svar, och likaså vissa brister. 

En sak som är tydlig är att många fortfarande inte vet/förstår skillnaden mellan riksorganisationen och de lokala/regionala. Och att många medlemmar t.o.m. kanske inte riktigt är medvetna om det arbete som KRO gör, och vad vi faktiskt är med och påverkar politiskt. 

Styrelsen har informerat och delat med av svaren till riksorganisationen, vars ordförande Sara Edström gärna vill ha en fortsatt dialog med Stockholms styrelsen angående eventuella uppföljande aktiviteter.

Sociala medier

Vi har haft en grupp samt även en sida på Facebook, vilket både har varit förvirrande och en onödig arbetsbelastning. Vi har valt att behålla sidan för vår fortsatta kommunikation, och har avslutat gruppen.

Verksamhet 2019-2020

Från föreningens årsberättelse 2019-2020.

Jordmarknaden, maj 2019. Foto: Katarina Lundgren.

Styrelsens inre verksamhet

Möten och styrelsearbete

Föreningen har haft 4 protokollförda ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret 2019-2020: 8/4 2019, 2/9 2019, 11/11 2019 samt 13/1 2020, och därtill flera arbetsmöten.

Nyckelbeslut har varit

Arvodering av styrelsemöten.
Ansökan om projektmedel från Riksorganisationen.
I båda fallen, se den ekonomiska berättelsen nedan under rubriken “händelser”.

Medlemsaktiviteter

Årsmöte, 4 mars 2019 på Föreningen Svensk Form med gästframträdande av förbundsjuristen Katarina Renman Claesson.

Medlemskommunikation

Medlemsutskick har gått ut via e-post vid tre tillfällen, 4/12 2019 och 23/1 2020 samt kallelse till årsmöte den 26/2 2020. Se i övrigt avsnittet ”Extern kommunikation” nedan.

Politiskt arbete och yttre verksamhet

Ateljéfrågan

Under verksamhetsåret 2019-2020 har fokus för styrelsens politiska arbete fortsatt legat på frågan om det prekära läget för ateljéföreningar i Stockholms län. En stor del av arbetet har handlat om att öka vår kunskap om situationen genom möten med företrädare för ateljéföreningar och andra aktörer, att fortsätta stötta nätverket Produktionsplatserna, och att fortsatt vara en viktig aktör i frågan på den kommunala och regionala politiska nivån.

Under verksamhetsåret har vi arbetat med frågan bland annat på följande sätt

 • Vi intervjuades för Region Stockholms utredning om konstnärliga produktionsplatser i regionen i slutet av 2018 av utredaren Ann Larsson och deltog i uppföljande möte hos Region Stockholms kulturförvaltning i september 2019 efter det att rapporten släppts.
 • Vi har fortsatt deltagit i möten med nätverket Produktionsplatserna under året och arbetat för att formalisera nätverket i föreningsform.
 • Vi har tillsatt en intern arbetsgrupp i styrelsen för ateljéfrågan
 • Vår ordförande har varit med och utformat den enkät som skickades ut till ateljéföreningar och andra ateljéinnehavare i hela landet i maj 2019 och har arbetat med en rapport utifrån enkäten som skall släppas våren 2020. En stor del av de svarande har sin ateljé i Stockholms län.
 • En förhandstitt på ovan nämnda rapport presenterades på Transit kulturinkubator den 20/2, 2020.
 • Vår ordförande deltog i panelsamtal om kulturens villkor i staden på Jordmarknaden som arrangerades 19/5, 2019, i Stockholm av projektet Avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden.
 • Vi har haft en serie möten med företrädare för olika produktionsplatser under året för att informera oss om läget, och även träffat politiker för att lyfta frågor som rör produktionsplatser.

Offentlig konst – 1% regeln

Under 2019 satte vi igång med en kartläggning av hur 1%-regeln används i Stockholms kommuner som en uppföljning av Konstnärernas Riksorganisations kommunundersökning från 2017. Vi har ansökt om projektmedel från Riksorganisationen 2020 för att fortsätta kartläggningen och presentera den i rapportform.

Fristadsprogram i Stockholm

Vi har påbörjat ett arbete med att undersöka hur vi kan arbeta för att få ett större fokus på utsatta bild- och formkonstnärer inom ramen för fristadsprogrammet i Stockholm.

Andra aktiviteter

Vi deltog i Stockholmstinget den 14/11 som samlade ca 500 representanter från kommuner och organisationer till en heldag om kulturpolitik i Stockholmsregionen.

Vi var med och informerade studenter på Konstfack vid första dagen på höstterminen.

Vi har synts flitigt i sociala medier, inte minst under debatterna om EU:s DSM-direktiv om upphovsrätten men också i debatterna om armlängds avstånd i samband med Nackas lansering av konstprogrammet ”Wall Street Nacka”.

Extern kommunikation

Den externa kommunikationen har huvudsakligen skett via föreningens Facebookkonton, hemsida och mailutskick.

Facebooksidan administreras av styrelsen och används för att kommunicera om föreningens aktiviteter och frågor som föreningen vill lyfta. Den hade 2020-02-20 222 följare, 213 gillade sidan. Ca 45 inlägg har gjorts under verksamhetsåret.
Adress: https://www.facebook.com/KROSTHLM/

Facebookgruppen kan användas både av styrelsens administratörer och medlemmar i gruppen. Gruppen hade 20/2 2020 823 medlemmar (en ökning från 689 den 22/2 2019). Adress: https://www.facebook.com/groups/KRO.Stockholms.Lan/

Under 2019 lanserade styrelsen en egen hemsida för att kunna nå ut till fler.
Adress: http://krostockholm.se.